Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace dle zákona č.106/99 Sb.

Informace dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb. v aktuálním znění. Data aktualizována k 1. 1. 2019.

1. Název
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola speciální, Školní družina, Školní klub a Školní jídelna – výdejna stravy.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: 
příspěvková organizace
právnická osoba zřízená na dobu neurčitou

Zřizovatel: 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; www.kr-zlinsky.cz 

3. Organizační struktura
Zařízení:
    Mateřská škola
    Základní škola
    Školní družina
    Školní klub
    Školní jídelna – výdejna stravy

Organizační schéma školy:
    zde

4. Kontaktní spojení 
Poštovní a fakturační adresa:
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 
Šafaříkova 961 
686 01 Uherské Hradiště 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
je shodná s poštovní a fakturační adresou školy.

Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 7:30 – 14:00 hodin
pátek: 7:30 – 12:00 hodin
V období školních prázdnin jsou úřední hodiny oznámeny na internetových stránkách školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy. 

Telefonní čísla:
spojovatelka: 572 552 888, mob. 734 765 678
další telefonní čísla - zde 

ID datové schránky: qyhw7hk

Čísla faxu: nepoužíváme

Adresa internetové stránky: www.zsmssuh.cz 

Adresa elektronické podatelny: podatelna@zsmssuh.cz

Elektronické adresy:
zsmssuh@zsmssuh.cz
další adresy - zde

5. Bankovní spojení
55555 40257 / 0100 Komerční banka Uherské Hradiště 

6. IČ 
603 70 432

7. DIČ 
nepoužíváme

8. Dokumenty
Hlavní dokumenty:
Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v chodbě před ředitelnou a v ředitelně školy.

Rozpočet: 
zde

Whisteblowing:
zde


9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. 

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
 
b) e-mailem na elektronickou adresu školy (dle bodu 4)
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
c) písemně na poštovní adresu školy (dle bodu 4)
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze v kanceláři školy a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 22, 760 01 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván. 

12. Formuláře
zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
    týkající se vzdělávání v mateřských školách - zde
    týkající se vzdělávání v základních školách - zde
    týkající se speciálního vzdělávání - zde 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:
zde a zde

Vydané právní předpisy:
Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - zde

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na nástěnce ve vestibulu školy a v kanceláři školy.

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad zaposkytování informací:
    Kopírování na kopírovacích strojích
    A4 jednostranné - 1,50 Kč
    A3 jednostranné - 3,00 Kč
    Tisk 
    A4 černobílé - 3,00 Kč
    A4 barevné - 10,00 Kč
    Kopírování na magnetické nosiče
    USB flash disk - 20,00 Kč
    CD, DVD - 20,00 Kč
    Telekomunikační poplatky, poštovné a jiné poplatky 
    dle platných tarifů
    Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy
    bezplatně
Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: ---

16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv: ---
Výhradní licence: ---

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
zde

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti