Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

O právech lidí s postižením 1. 1. 2023

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 1. 1. 2023

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

 

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


 

Informace vedení školy

Oznámení o provozu Základní školy a Mateřské školy Uherské Hradiště, Šafaříkova v období hlavních prázdnin 1. 7. 2024

Oznámení ředitele školy zobrazíte kliknutím na nadpis tohoto článku.

Přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin 1. 7. 2024

Informace najdete po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2021

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Centrum kolegiální podpory

Máme mnohaleté zkušenosti...
Jsme odborníci....
Naše práce nikdy nekončí...
Jsme speciální školství. 
 
Dnem 1. 9. 2017 se naše škola stala Centrem kolegiální podpory. Nabízíme pedagogům z běžných základních i mateřských škol účast na cyklu měsíčních setkání věnovaných odborné teoretické i praktické přípravě na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
Centra kolegiální podpory
Společné vzdělávání nastalo se začátkem minulého školního roku. Od začátku vyvolává mnoho emocí a otázek. Společnost je názorově rozdělená, a jestli bude cesta jednotného proudu vzdělávání úspěšná, pro které žáky a za jakých podmínek, to ukáže až budoucnost. Hledání jakékoli nové cesty je vždy spojeno s obtížemi a neúspěchy, s analýzou realizovaných kroků a učení se z vlastních chyb, s pády, klopýtáním a opětovným vstáváním. Jako speciální pedagogové nabízíme svým kolegům z běžných základních i mateřských škol podanou ruku; jsme připraveni podělit se o své zkušenosti i know-how.

Kontakt:
Mgr. Karel Zerzáň - 576 519 377, 777 552 882, karel.zerzan@zsmssuh.cz 
PhDr. Stanislava Kebortová - 576 519 377, 730 573 436, stanislava.kebortova@zsmssuh.cz
 
Na jakékoliv setkání v našem Centru kolegiální podpory je otevřený přístup zájemcům z kterékoliv základní nebo mateřské školy. 
getpreview.jpg, 528x392, 79.58 KB

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prostor pro takovou činnost se objevil v rámci výzvy č. 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením (Implementace APIV), pro kterou bylo alokováno Ministerstvem školství 300 miliónů korun. V rámci této výzvy byla úspěšným žadatelem Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace. Partnerem v tomto projektu je společnost iŠkolství.cz, která se dlouhodobě zabývá implementací mobilních dotykových zařízení iPad do výuky v základních i speciálních školách a aktivně pořádá odborné DVPP programy pro pedagogy z ČR, ale i Slovenska.
Na území ČR tak byla vybudována sít vzdělávacích Center kolegiální podpory. Vzdělávacími centry se staly základní (dříve speciální školy) – v Bruntále – hlavní centrum a úspěšný žadatel projektu, Opavě, Ostravě, Kroměříži, Vsetíně, Uherském Hradišti, Poděbradech a Kralupech nad Vltavou, které budou po dobu tří let jednou měsíčně pořádat vzdělávací aktivity pro pedagogy z běžných základních a mateřských škol. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na výměnu zkušeností při vzdělávání dětí s PO, doplnění a vysvětlení legislativních opatření, využití moderních pomůcek, technologií a iPadů pro výuku a práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a další témata, spadající do oblasti společného vzdělávání ve školství.
Setkání budou vycházet z pomyslného rozdělení typů postižení (žák se zrakovým, sluchovým, tělesným postižením, s kombinovaným postižením více vadami, žák s mentálním postižením, žák s poruchou autistického spektra, žáci s poruchami chování učení).
 
Připravený program
Účastníci těchto školení budou postupně v jednotlivých, na sebe navazujících lekcích, seznámeni s celou problematikou daného postižení, a to zejména se zaměřením na tyto oblasti:
  • symptomy a projevy daného postižení, očekávané možnosti vzhledem ke vzdělávání,
  • přizpůsobení školního prostředí těmto žákům, na co je potřeba se zaměřit, vytvoření vhodných podmínek vzhledem k danému typu a míře postižení,
  • metody a formy výuky, možnosti zvládání specifických projevů daného postižení,
  • sestavení Plánu pedagogické podpory, IVP, spolupráce s asistentem pedagoga ve třídě,
  • možnosti práce v hodinách s heterogenní skupinou žáků, individualizace výuky vzhledem k postižení žáka a jeho možnostem, konkrétní kompenzační a reedukační pomůcky, náměty do jednotlivých hodin a ukázky konkrétních výstupů, vhodné učebnice a pracovní materiály.

Kolegiální podpora
Soubor setkání je přizpůsoben a realizován danému regionu tzv. na míru; pracovníci školy při konzultaci s mentorem CKP sami upřesňují oblast svého zájmu, hodnotí, ve které oblasti vzhledem ke vzdělávání žáků se SVP cítí nedostatky, případně se budou chtít s předstihem připravit na příchod takových žáků.
Benefitem pro základní školy bude možnost zapůjčení 2 iPadů po celou dobu projektu, proplacené náhrady na cestování a znalosti, které obdrží v rámci workshopů na Vaší škole pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Ačkoliv v době zrodu projektu bylo nutné vytvořit základní síť spolupracujících škol, nejedná se o uzavřenou skupinu. Na jakékoliv setkání v kterémkoli Centru kolegiální podpory je otevřený přístup zájemcům z kterékoliv základní školy. 
1CKP_paticka5_barevna.png, 550x58, 20.84 KB

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat

Prohlášení o přístupnosti