Doporučujeme

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Zlínský kraj

 

 

 

 

 

Agentura NP Staré Město

 

 


Informace vedení školy

Zápis žáků prvního ročníku na školní rok 2020/2021 1. 1. 2020

Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální se uskuteční ve středu 22. dubna 2020. Podrobnější informace po kliknutí na nadpis článku.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 1. 1. 2020

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Informace dle zákona č.106/99 Sb.

Informace dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb. v aktuálním znění. Data aktualizována k 1. 1. 2019.

1. Název
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova

2. Důvod a způsob založení
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: Základní škola, Základní škola speciální, Mateřská škola speciální, Školní družina, Školní klub a Školní jídelna – výdejna stravy.
Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy.

Právní forma: 
příspěvková organizace
právnická osoba zřízená na dobu neurčitou

Zřizovatel: 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín; www.kr-zlinsky.cz 

3. Organizační struktura
Zařízení:
    Mateřská škola
    Základní škola
    Školní družina
    Školní klub
    Školní jídelna – výdejna stravy

Organizační schéma školy:
    zde

4. Kontaktní spojení 
Poštovní a fakturační adresa:
Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova 
Šafaříkova 961 
686 01 Uherské Hradiště 

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
je shodná s poštovní a fakturační adresou školy.

Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 7:30 – 14:00 hodin
pátek: 7:30 – 12:00 hodin
V období školních prázdnin jsou úřední hodiny oznámeny na internetových stránkách školy a vyvěšeny na vstupních dveřích školy. 

Telefonní čísla:
spojovatelka: 572 552 888, mob. 734 765 678
další telefonní čísla - zde 

ID datové schránky: qyhw7hk

Čísla faxu: nepoužíváme

Adresa internetové stránky: www.zsmssuh.cz 

Adresa elektronické podatelny: podatelna@zsmssuh.cz

Elektronické adresy:
zsmssuh@zsmssuh.cz
další adresy - zde

5. Bankovní spojení
55555 40257 / 0100 Komerční banka Uherské Hradiště 

6. IČ 
603 70 432

7. DIČ 
nepoužíváme

8. Dokumenty
Hlavní dokumenty:
Školní vzdělávací programy pro všechny vyučované obory jsou k dispozici v chodbě před ředitelnou a v ředitelně školy.

Rozpočet: 
zde

9. Žádosti o informace
U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena. 

a) ústně
Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti v kanceláři školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
 
b) e-mailem na elektronickou adresu školy (dle bodu 4)
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
c) písemně na poštovní adresu školy (dle bodu 4)
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.
 
10. Příjem žádostí a dalších podání
Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze v kanceláři školy a to buď písemně nebo v úředních hodinách ústně po předchozí domluvě.

11. Opravné prostředky
V případě nesouhlasného stanoviska s rozhodnutím ředitele školy je možné podat žádost o opravný prostředek u Krajského úřadu Zlínského kraje.
Adresa: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 22, 760 01 Zlín
Poučení o formě a náležitostech opravného prostředku je vždy součástí každého rozhodnutí ředitele školy, proti němuž je opravný prostředek podáván. 

12. Formuláře
zde

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
    týkající se vzdělávání v mateřských školách - zde
    týkající se vzdělávání v základních školách - zde
    týkající se speciálního vzdělávání - zde 

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:
zde a zde

Vydané právní předpisy:
Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků - zde

Uvedené předpisy jsou k fyzickému nahlédnutí přístupné na nástěnce ve vestibulu školy a v kanceláři školy.

15. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad zaposkytování informací:
    Kopírování na kopírovacích strojích
    A4 jednostranné - 1,50 Kč
    A3 jednostranné - 3,00 Kč
    Tisk 
    A4 černobílé - 3,00 Kč
    A4 barevné - 10,00 Kč
    Kopírování na magnetické nosiče
    USB flash disk - 20,00 Kč
    CD, DVD - 20,00 Kč
    Telekomunikační poplatky, poštovné a jiné poplatky 
    dle platných tarifů
    Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy
    bezplatně
Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením úhrady nebo zálohy.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: ---

16. Licenční smlouvy
Vzory licenčních smluv: ---
Výhradní licence: ---

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
zde

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat