Doporučujeme

Příručka MPSV pro osoby se zdravotním postižením 12. 12. 2016

Příručka obsahuje informace o pravidlech a pomoci ze sociálního systému a na trhu práce.

Vzdělávání dětí a žáků se vzácnými onemocněními 21. 10. 2012

Portál s množstvím zajímavých a potřebných informací.

O právech lidí s postižením 4. 2. 2012

Úmluva OSN o právech lidí s postižením ve snadném čtení.

CENTRUM KOLEGIÁLNÍ PODPORY

      

PORTÁL ZKOLA

         

V NAŠÍ ŠKOLE JSOU

        

NAŠI PODPOROVATELÉ

Informace vedení školy

Seznam žáků přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2019/2020 25. 4. 2019

V souladu s novelou zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) zveřejňujeme seznam přijatých žáků pod evidenčními čísly, která byla na základě žádosti podané zákonnými zástupci jednotlivým žákům přidělena.

Proč vybrat pro své dítě právě naši školu? 4. 2. 2017

Klikněte na nadpis... a přečtěte si, co naše základní a mateřská škola žákům nabízí.

JSME TU PRO VÁS UŽ

      

NAŠE ŠKOLA JE

            

NAŠI PARTNEŘI PRO VZDĚLÁVÁNÍ

O škole

small2018.jpg, 550x413, 85.44 KB
20 LET 11.jpg, 500x154, 28.57 KB

Zaměření mateřské a základní školy 

Vzděláváme děti a žáky s kombinovaným postižením (mentálním, smyslovým, tělesným), děti s nerovnoměrným vývojem, poruchami pozornosti, s těžkými vadami řeči a děti s poruchami autistického spektra.

Zařazení dítěte do systému speciálního vzdělávání probíhá na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka a doporučení školského poradenského zařízení. Školským poradenským zařízením jsou speciálně pedagogická centra a pedagogicko psychologické poradny. 

Škola je certifikovaným pracovištěm konceptu bazální stimulace.

Podrobné informace o organizaci

 • Informace dle zákona č.106/99 Sb.
  Informace dle zákona 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky 442/2006 Sb. v aktuálním znění. Data aktualizována k 1. 1. 2019.
 • Centrum kolegiální podpory
 • GDPR
 • Prezentace školy
  Podívejte se na materiál prezentující činnost školy.
 • Mateřská škola
  Mateřská škola nabízí předškolní vzdělávání pro děti s mentálním, tělesným, smyslovým či kombinovaným postižením, pro děti s poruchami autistického spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, poruchami pozornosti a psychickými problémy.
 • Základní škola
  Žáci naší školy se vzdělávají podle dvou vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program Škola pro život je zpracován podle RVP pro základní vzdělání a je určen žákům s lehkým mentálním postižením. Vzdělávací program Základní škola speciální je určen žákům se středně težkým a těžkým mentálním postižením.
 • Školní družina
  Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové.
 • Školní klub
  Školní klub je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, poskytující účastníkům naplnění volného času zájmovými činnostmi zaměřenými na zájmové oblasti navazující na školní výuku. V naší škole byl školní klub zřízen rozhodnutím Rady Zlínského kraje od 1. ledna 2013.
 • Školní jídelna - výdejna
  Obědy pro naše žáky jsou zajištěny ve výdejnách stravy v hlavní budově školy na Šafaříkově ulici a v mateřské škole. Jídelní lístky najdete na nástěnkách ve škole.
 • Historie školy
  Stručnou historii základní školy a mateřské školy najdete zde.

© 2016 - Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Šafaříkova, škola pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Realizace web studio dat